Back

ⓘ जोअन्ना जेट
जोअन्ना जेट
                                     

ⓘ जोअन्ना जेट

  • २००७ वर्षको उत्कृष्ट पारलैङ्गिक प्रदर्शनकर्ताको लागि युके व्यस्क पुरस्कार विजेता
  • २०१० वर्षको उत्कृष्ट पारलैङ्गिक प्रदर्शनकर्ताको लागि एभिएन पुरस्कार नामङ्कित
  • २००४ वर्षको उत्कृष्ट पारलैङ्गिक प्रदर्शनकर्ताको लागि एभिएन पुरस्कार नामङ्कित
  • २००७ वर्षको उत्कृष्ट पारलैङ्गिक चलचित्रको लागि युके व्यस्क पुरस्कार विजेता
  • २००६ वर्षको उत्कृष्ट पारलैङ्गिक प्रदर्शनकर्ताको लागि एभिएन पुरस्कार नामङ्कित
  • २००७ वर्षको उत्कृष्ट पारलैङ्गिक प्रदर्शनकर्ताको लागि एभिएन पुरस्कार नामङ्कित
  • २००८ वर्षको उत्कृष्ट पारलैङ्गिक प्रदर्शनकर्ताको लागि एभिएन पुरस्कार
  • २००९ वर्षको उत्कृष्ट पारलैङ्गिक प्रदर्शनकर्ताको लागि युके व्यस्क पुरस्कार विजेता
  • २००५ वर्षको उत्कृष्ट पारलैङ्गिक प्रदर्शनकर्ताको लागि एभिएन पुरस्कार नामङ्कित