Back

ⓘ चैनपुर नगरपालिका
चैनपुर नगरपालिका
                                     

ⓘ चैनपुर नगरपालिका

चैनपुर नगरपालिका संखुवासभा जिल्ला मा रहेको एउटा हो । यो नगरपालिका २०७१ जेष्ठ ४ देखि लागू हुने गरी बनाइएको हो । यसलाई नगरपालिका घोषणा गर्दा चैनपुर, सिद्धकाली, सिद्धपोखरी, बानेश्वर र खराङ गाउँ विकास समितिहरू समावेश गरिएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमार्फत् मुलुकमा ४१ नयाँ नगरपालिका थपिंदा चैनपुर पनि नगरपालिका बनेको हो तर सो कार्यन्वयनमा हाल देखि आएको छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका गरी अब मुलुकमा कूल १३० भएका छन् भने गाविसको संख्या ३ हजार ९ सय १५बाट घटेर ३ हजार ६ सय ३३ भएका छन् । साबिक चैनपुर गा.बि.स.को चैनपुर बजार केन्द्र भएको ठाँउलाईको केन्द्र बनाइएको छ ।

                                     

1. जनसङ्ख्या

चैनपुर, सिद्धकाली, सिद्धपोखरी, बानेश्वर र खराङ गाविसहरूलाई मिलाएर चैनपुर नगरपालिका बनाइएको हो । त्यसैले बि.स.२०६८ को जनगणना अनुसार यी ठाउँहरूको जनसङ्ख्यालाई जोडेर २४,७३५ रहेको छ ।

                                     
  • च नप र नगरप ल क बझ ङ ज ल ल म पर छ य नगरप ल क स उन द ख ल ग ह न गर बन इएक ह यसल ई नगरप ल क घ षण गर द च नप र र ठ प ट ह मन तव ड र
  • च नप र भन न ल न म न क र हर ब झ न छ च नप र स ख व सभ ज ल ल क एक नगरप ल क च नप र बझ ङ ज ल ल क एक ग उ व क स सम त च नप र ध द ङ ज ल ल क एक ग उ
  • नगरप ल क घ षण गर द ख रहन क मर ज र च नप र ग उ व क स सम त हर सम व श गर एक ह न आर थ क वर ष क बज ट म र फत म ल कम नय नगरप ल क थप द
  • जयप थ व नगरप ल क न प लक एक नगरप ल क ह य नगरप ल क स द र पश च म ञ लक स त अञ चल अवस थ त बझ ङ ज ल ल म पर दछ य ल ख अप र छ तप ई यसल ई बढ एर
  • आद भएक तथ य ह ल स अन स र रह क ग उहर क न म करण हट य ग ल गढ बज र र च नप र ग ब सक ल ह क ट आद ल प ष ट गर दछन जस अन स र गढ तथ क टम श सकहर क
  • क ड ग व सक स इप ल ह म ल स इप ल ह म ल म टरक उच इ म छ सदरम क म: च नप र स द रपश च म ञ चल व क स क ष त रक स त अञ चलम पर न मन रम ज ल ल बझ ङक
  • म य ङल ङ, उत तरम त प ल ज ङक म व ख ल ग उ प ल क र स ख व सभ क म द र च नप र नगरप ल क तथ दक ष णम फ द प ग उ प ल क स ग स म न ज ड एक छ पह ड र उच च पह ड
  • वर य रप र, कल य ब लह य प रस ट क ग जभव न प र, फ ट प रस न परव न प र, च नप र ज तप र, स मर ड मरव न अमल खग ज, न जगढ, क ल भ कवह ग ठ, रतनप र आद
  • ब ह र तर इ क ल ल धनगढ पह ड अछ म म गलस न ड ट द प यल ह म ल बझ ङ च नप र ब ज र म र तड ब ह र तर इ कञ चनप र मह न द रनगर भ त र मध श तथ पह ड

Users also searched:

...
...
...